Biber

D‘ Biber ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 6 – 8 Joër. 

Wëllef

D‘ Wëllef ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 8 – 11 Joër.

AvEx

D‘ AvEx ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 11 – 14 Joër. 

CaraPio

D‘ CaraPio ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 14 – 17 Joër.