Biber

D‘ Biber ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 6 – 8 Joër. Hir Versammlungen sinn Samsdës vun 10 Auer bis 11 Auer 45 am Home Jean Welter.

Wëllef

D‘ Wëllef ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 8 – 11 Joër. Hir Versammlungen sinn Samsdës vun 10 Auer bis 11 Auer 45 am Home Jean Welter.

AvEx

D‘ AvEx ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 11 – 14 Joër. Hir Versammlungen sinn Samsdës vun 10 Auer bis 11 Auer 45 am Home Jean Welter.