Emol Scout ... ëmmer Scout ...

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir aneren z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann all Eenzelne flott Erfahrunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir aneren, anzesetzen.

COVID-19 Update 27.11.2020

Liebe Pfadfinder/innen, Liebe Eltern, Die aktuelle COVID-19 Lage in Luxemburg spitzt sich leider wieder zu. Da uns eure Gesundheit sowie die Gesundheit unser Leiter am Herzen liegt, haben wir beschlossen die Pfadfinderaktivitäten bis zum Ende der Weihnachtferien...

Newsletter

Aschreiwung fir den NewsletterInscription pour la newsletterEnrolement for the newsletter ————————————————————————————————— Branche Biber ————————————————————————————————— Branche Wëllef —————————————————————————————————...

Newsletter 2020-2021

Leif Kanner, Leif Elteren,d' Scoutssaison 2020-2021 gëet den 26. September rëm un. Fir DSGVO-Konform zë sinn, musst dir iech bei op den Mail-Verdeeler fir d' Scoutssaison 220-2021 anschreiwen. Hei kënnt dir Iech...