Emol Scout ... ëmmer Scout ...

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir aneren z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann all Eenzelne flott Erfahrunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir aneren, anzesetzen.

COVID-19 V2

Opgronnd vum COVID-19 sinn eis Versammlungen bis den 04.05.2020 ofgesoot. Och eisen tradidionnelen Ouschterärverkaaf ass ofgesoot. D' Versammlungen sollen vum 16.05.2020 rëm no dem Aktivitéitsplang ulaafen, ausser den COVID-19 ass bis dohinn nach ëmmer aktuell.  ...

Programm Biber 3/2020

Den Programm fir d' Branch Biber vum 3. Trimester 2020 ass online. Le programm pour la branche des castor du 3ème trimestre 2020 est en ligne. The program for the beaver scouts of the 3rd quarter of 2020 is online.

Programm Wellef 3/2020

Den Programm fir d' Branch Wëllefcher vum 3. Trimester 2020 ass online. Le programm pour la branche des louvetaux du 3ème trimestre 2020 est en ligne. The program for the cubs scouts of the 3rd quarter of 2020 is online.