Emol Scout ... ëmmer Scout ...

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir aneren z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann all Eenzelne flott Erfahrunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir aneren, anzesetzen.

Schnupperversammlung 2021/2022

Schnupperversammlung 2021-2022 D‘ Branche Biber (6-8 Joër) huet den Rendez-Vous fir d‘ Schnupperversammlung um 14:00 Auer beim Home Jean Welter (15, rue de l’église L-6720 Grevenmacher)D‘ Biber brauchen fir d‘ Schnupperversammlung aal Kleeder fir dobaussen, e klengen...

Generalversammlung 10. Juni 2021

Invitation-AG-10.6.2021Herunterladen Frënn vun de Maacher Guiden a Scouten                     A.s.b.l. - Enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de...

COVID-19 Update 05.02.2021

Liebe Pfadfinder/innen, Liebe Eltern, Aufgrund der aktuellen Entscheidungen der Regierung,müssen wir alle Pfadfinderaktivitäten einstellen.Die Wiederaufnahme ist zurzeit für den 27.02.2021 geplant. Chers scouts, chers parents,Ensuite à la décision du gouvernement,nous...