Frënn vun de Maacher Guiden a Scouten

                    A.s.b.l. – Enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

            sous le numéro F937.  Siège : 15, rue de l´Église, L-6720 Grevenmacher

               Gréiwemaacher, de 7. Mee 2021 

Dir Dammen an Dir Hären aus dem Scheffen- a Gemengerot

Léif Elteren, Cheftainen a Chef a Frënn vun de Scouten

Léif Memberën vum Comité!

Heimat lueden mir Iech häerzlech an op di 

39. ordentlech Generalversammlung

en Donneschdeg, den 10. Juni 2021, em 19:30 Auer

am Veräinshaus, Home Jean Welter, 15 Kiirchestrooss zu Maacher mat folgendem Programm:

–  Usprooch vum Präsident 

–  Aktivitéitsrapport 

                                   –  Finanzrapport 

–  Décharge vun de Caisserevisoren

–  Rëckblëck 2020 a Programm 2021 vun de Scouten

–  Divers

–  Fräi Aussprooch 

Leider musse mer dest Joer op de gudde Patt an de Maufel verzichten.

Mir sin e ganz aktive Veräin a sichen e puer nei Memberën. Mir giffen eis freeën wann Dir Är Kandidatur fir eise Comité gengt stellen. 

Mir hoffen, Iech den 10. Juni am Veräinshaus ze begréissen. 

Weil mir wéinst den Corona-Regelen d´Plazen mussen limitéieren biede mir Iech em Är 

Umeldung beim President Jean-Paul Geschwind (jpgjpg@pt.lu) oder beim Sekretariat (Inge Folz, 621 725376 – tinchen51@yahoo.de) bis den 8. Juni 2021. Merci am Viraus.

Mat bëschte Scoutsgréiss 

       am Numm vum Comité

       Jean-Paul Geschwind, President