AvEx

AvEx

D‘ AvEx ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 11 – 14 Joër. Hir Versammlungen sinn Samsdës vun 14 Auer bis 18 Auer am Home Jean Welter.


  • Schnupperversammlung 2020/2021
  • COVID-19 Update
    COVID-19 Update (LU) Léif Kanner, Léif Elteren, opgronnd vun den Décisiounen vun eiser Régierung, mussen mir alleguer d‘ Scoutsaktivitéiten vum Scoutsjoër 2019-2020 ofsoen. Mir hoffen Iech alleguer gesond an monter am September am Scoutsjoer 2020-2021 rëmzegesinn. Mat beschten Scoutsgréiss. COVID-19 Update (DE) Aufgrund der aktuellen Regierungsentscheidungen, müssen wir alle Pfadfinderaktivitäten für das Scoutsjahr 2019-2020 absagen. […]
  • Avex-Camp
    For english => https://grevenmacher.lgs.lu/?p=1868 Leif AvEx, Leif Elteren, Mir präparieren eis elo op d‘ Zäit no dem Covid-19. Camp D‘ AvEx vun den Maacher Scouten ginn zësummen mat den Scouten vun Esch an Iechternach op den Summercamp an den Ellergronn. Dën Camp ass vum 27. Juli bis den 5. August 2020. Käschtepunkt vum Camp ass […]