NEWS

Generalversammlung 10. Juni 2021

Frënn vun de Maacher Guiden a Scouten                     A.s.b.l. – Enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg             sous le numéro F937.  Siège : 15, rue de l´Église, L-6720 Grevenmacher                Gréiwemaacher, de 7. Mee 2021  Dir Dammen an Dir Hären aus dem Scheffen- a Gemengerot Léif Elteren, Cheftainen a Chef a Frënn vun de Scouten […]

Posted in Amicale, News | Kommentare deaktiviert für Generalversammlung 10. Juni 2021

COVID-19 Update 05.02.2021

Liebe Pfadfinder/innen, Liebe Eltern, Aufgrund der aktuellen Entscheidungen der Regierung,müssen wir alle Pfadfinderaktivitäten einstellen. Die Wiederaufnahme ist zurzeit für den 27.02.2021 geplant. Chers scouts, chers parents, Ensuite à la décision du gouvernement,nous devons annuler tous les activités des scouts. La reprise sera prévue pour le 27.02.2021

Posted in AvEx, AvEx Intern, Biber, Biber Intern, Grupp - Intern, News, Wëllef, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für COVID-19 Update 05.02.2021

COVID-19 Update 22.01.2021

Liebe Pfadfinder/innen, Liebe Eltern, Am 23. Januar 2021 werden unsere Versammlungen wieder starten Bieber 10:00 -11:45Wölflinge 09:45-11:30AvEX 14:00-16:00 Chers scouts, chers parents, la reprise des réunions est prévue pour le 23 janvier 2021 Les Castors de 10:00-11:45Les louvetaux de 09:45-11:30les AvEX de 14:00 – 16:00

Posted in AvEx, AvEx Intern, Biber, Biber Intern, Grupp - Intern, News, Wëllef, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für COVID-19 Update 22.01.2021

COVID-19 Update 27.11.2020

Liebe Pfadfinder/innen, Liebe Eltern, Die aktuelle COVID-19 Lage in Luxemburg spitzt sich leider wieder zu. Da uns eure Gesundheit sowie die Gesundheit unser Leiter am Herzen liegt, haben wir beschlossen die Pfadfinderaktivitäten bis zum Ende der Weihnachtferien einzustellen. In der Hoffnung dass Sich die Situation bis zum Ende der Weihnachtsferien beruhigt hat, planen wir die […]

Posted in AvEx, AvEx Intern, Biber, Biber Intern, Grupp - Intern, News, Wëllef, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für COVID-19 Update 27.11.2020

Newsletter

Aschreiwung fir den NewsletterInscription pour la newsletterEnrolement for the newsletter ————————————————————————————————— Branche Biber ————————————————————————————————— Branche Wëllef ————————————————————————————————— Branche AvEx We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. Read our full Privacy Policy

Posted in AvEx, AvEx Intern, Biber, Biber Intern, News, Wëllef, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für Newsletter

Newsletter 2020-2021

Leif Kanner, Leif Elteren, d‘ Scoutssaison 2020-2021 gëet den 26. September rëm un. Fir DSGVO-Konform zë sinn, musst dir iech bei op den Mail-Verdeeler fir d‘ Scoutssaison 220-2021 anschreiwen. Hei kënnt dir Iech aschreiwen: https://grevenmacher.lgs.lu/newsletter/Den aalen Mail-Verdeeler gett den 15. Oktober 2020 ausser Betrieb geholl. Chers enfants, chers parents, La saison des scouts 2020-2021 recommence le […]

Posted in AvEx Intern, Biber Intern, Grupp - Intern, News, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für Newsletter 2020-2021

Schnupperversammlung 2020-2021

D‘ Branche Biber (6-8 Joër) huet den Rendez-Vous fir d‘ Schnupperversammlung um 14:15 Auer beim Home Jean Welter (15, rue de l’église L-6720 Grevenmacher)D‘ Biber brauchen fir d‘ Schnupperversammlung aal Kleeder fir dobaussen, e klengen Rucksack mat engem Bidon Wasser + en klengen Snack fir zwëschenduerch. D‘ Wëllef (8-11 Joër) hunn den Rendez-Vous fir d‘ […]

Posted in AvEx, AvEx Intern, Biber, Biber Intern, Grupp - Intern, News, Wëllef, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für Schnupperversammlung 2020-2021

COVID-19 Update

COVID-19 Update (LU) Léif Kanner, Léif Elteren, opgronnd vun den Décisiounen vun eiser Régierung, mussen mir alleguer d‘ Scoutsaktivitéiten vum Scoutsjoër 2019-2020 ofsoen. Mir hoffen Iech alleguer gesond an monter am September am Scoutsjoer 2020-2021 rëmzegesinn. Mat beschten Scoutsgréiss. COVID-19 Update (DE) Aufgrund der aktuellen Regierungsentscheidungen, müssen wir alle Pfadfinderaktivitäten für das Scoutsjahr 2019-2020 absagen. […]

Posted in AvEx, AvEx Intern, Biber, Biber Intern, News, Wëllef, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für COVID-19 Update

COVID-19 V2

Posted in AvEx, AvEx Intern, Biber, Biber Intern, Grupp - Intern, News, Wëllef, Wëllef Intern | Kommentare deaktiviert für COVID-19 V2

Programm Biber 3/2020

Posted in Biber, Biber Intern, News | Kommentare deaktiviert für Programm Biber 3/2020