D‘ Grouss Botz ass opgrond vum Corona-Virus annuléiert, et ass och keng Versammlung amplaz.

Den 14. März 2020 gëtt vun der Administration Communale de Grevenmacher eng Grouss- Botz organiséiert. No der grousser Botz invitéitert d’ Gemeng op en Maufel an der Büvette op Flohr.

Den Rendez-Vous ass um 8 Auer 30 op Flohr, an ët dauert bis 13:30 Auer.

Och d‘ Elteren kënnen matgoën, einfach iwwer den Formular mat umellen.

Aschreiwung bis den 7. März iwwer den Online-Formular per Link:

Formulaire

!!! Opgepasst : Dësen Daag sinn KENG Versammlungen !!!.

!!! Ob Grond vun den Versécherung vun der Gemeng, mussen mir d’ Leit déi deelhuelen am viraus op der Gemeng umellen. Doduerch därf keen participéieren deen nët am Viraus ugemellt ass. !!!

Le nettoyage est annulée à cause du corona, on n’a pas de réunion.

Chers enfants, Chers parents,

Le 14. Mars organise l’ administration Communale de Grevenmacher un nettoyage de printemps à Grevenmacher. Après le nettoyage la commune invite aux repas de midi à la buvette au stade de Grevenmacher.

Le rendez-vous est à 8 heures 30 avant le stade de Grevenmacher à Flohr. L’ activité dure jusqu’à 13:30 heures.

Les parents peuvent également participer, il vous suffit de vous inscrire en utilisant le formulaire.

Inscription jusqu’au 7 mars par le formulaire en ligne:

Formulaire

!!! Attention: Cette journée nous n’avons pas une réunion !!!.

!!! Â cause d’assurance, l’administration communale a besoin une liste des particpants. Pour cette cause, les enfants non-inscrits ne peuvent pas participer à cette activité. !!!

Canceled because corona, we don’t have meeting this day.

Dear children, dear parents,

The 14 march 2020 the communal administration of Grevenmacher organised a spring- cleaning in Grevenmacher. After the cleaning the commune invited us for a little eat at the stadium of Grevenmacher.

The meeting-time is at 8 :30 am at the stadium of Grevenmacher. (op Flohr) The activity lasts until 1.30 pm.

Parents can also take part, simply register using the form.

Registration to the 7. March 2020 per online-form:

Formulaire

!!! Attention: this day we haven’t the weekly  meeting !!!

!!! Because the insurance from the commune, the commune needs a participations’-list. Children who are not registered can not participate.!!!