29.02.2020 – EVENT ASS ANNULÉIERT

29.02.2020 – ÉVÉNEMENT EST ANNULÉ

29.02.2020 – EVENT IS CANCELED

(LU)

Léif Kanner, Léif Elteren,
Den 29. Februar 2020 ass rëm eis traditionellt Buerg-Lagerfeier.

D’ Biber an d‘ Wëllef hunn den Rendezvous em 18 Auer 45 beim Centre Culturel. Vun do aus ginn mir mam Fakelzuch duerch Grevenmacher op d’ Schaffmill. Och d’ Elteren kënnen dodrun deelhuelen.

Géint 19 Auer 30 gëtt d’ Buerg dann ugefaang.

{FR}

Chers parents, chers enfants
Le 29 février 2019 auront les scouts leur traditionnel « Buerg-Lagerfeier »

Le rendez-vous pour les enfants est à 18 heures 45 devant le centre- culturel à Grevenmacher. Du centre-culturel, nous marchons ensemble aux flambeaux jusqu’à la « Schaffmill ».

À 19 heures 30, le « Buerg-Lagerfeier » sera allumé.

{EN}

Dear parents, dear children,
The 29 february 2019, we have our traditionally « Buerg-Lagerfeier ».

The meeting-time is at 6.45 pm in front of the culture-center in Grevenmacher. From there we walk in a torchlight procession to the Schaffmill.

At 7.30 pm our „Buerg-Lagerfeier“ is lit.