COVID-19 Update (LU)

Léif Kanner, Léif Elteren,

opgronnd vun den Décisiounen vun eiser Régierung, mussen mir alleguer d‘ Scoutsaktivitéiten vum Scoutsjoër 2019-2020 ofsoen. Mir hoffen Iech alleguer gesond an monter am September am Scoutsjoer 2020-2021 rëmzegesinn.

Mat beschten Scoutsgréiss.

COVID-19 Update (DE)

Aufgrund der aktuellen Regierungsentscheidungen, müssen wir alle Pfadfinderaktivitäten für das Scoutsjahr 2019-2020 absagen. Wir hoffen euch alle Gesund unt munter im Scoutsjahr 2020-2021 wiederzusehen.

Mit freundlichen Grüssen.

COVID-19 Update (FR)

En raison des décisions actuelles du gouvernement, nous devons annuler toutes les activités scoutes pour l’année scoute 2019-2020. Nous espérons vous revoir tous en bien santé au cours de l’année scoute 2020-2021.

Avec nos sentiments distinguées.

COVID-19 Update (EN)

Due to the current government decisions, we have to cancel all scout activities for the scouts year 2019-2020. We hope to see you all alive and well again in the 2020-2021 scout year.

With kindly regards.