D‘ Biber ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 6 – 8 Joër. Hir Versammlungen sinn Samsdës vun 10 Auer bis 11 Auer 45 am Home Jean Welter.

[wpforms id="1725" title="false" description="false"]
<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?showTitle=0&showDate=0&showPrint=0&showTabs=0&mode=AGENDA&height=600&wkst=1&bgcolor=%23FFFFFF&src=fpa5ge3f4mue7l9gt9s59acpls%40group.calendar.google.com&color=%230F4B38&ctz=Europe%2FLuxembourg" style="border-width:0" width="300" height="400" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>